WARUNKI HANDLOWE FIRMY CHAL-TEC GMBH DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY TOWARÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ELECTRONIC-STAR.PL.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

(1) Chal-Tec GmbH а.s. z siedzibą w Berlinie, wpisaną do Rejestru Handlowego (Handelsregister) prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy w Charlottenburgu (Amtsgericht Charlottenburg), Berlin, pod numerem HRB 98898, NIP: DE 814529349 wykorzystuje stronę internetową www.electronic-star.pl do sprzedaży swoich towarów.

(2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców dokonujących zakupu do towarów firmy Chal-tec GmbH oferowanych na stronie internetowej www.electronic-star.pl i określa zasady zawierania z Klientem umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem stronie internetowej www.electronic-star.pl.

(3) Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający w celu oferowania swoich towarów korzysta również ze strony internetowej www.electronic-star.pl, która jest prowadzona jako rynek internetowy przez Berlin Brands Group a.s. z siedzibą przy Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, nr ID: 46 895 680, spółkę zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Miejski Bratysława III.

Berlin Brands Group a.s. świadczy na rzecz Sprzedającego i Kupującego w związku ze stroną internetową www.electronic-star.sk wyłącznie usługę firmy informacyjnej polegającą na prowadzeniu strony internetowej www.electronic-star.pl, na której Sprzedający oferuje swoje towary i za pośrednictwem której umożliwia Sprzedającemu i Kupującemu wykonanie określonych czynności związanych z zawarciem umowy kupna.

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.electronic-star.pl Berlin Brands Group a.s. nie wchodzi jednak w żaden sposób w stosunek prawny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotyczący oferowania i sprzedaży towarów przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego Sprzedającego z Kupującym.

II. DEFINICJE

(1) Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pomocą Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(2) Sprzedawca - Chal-Tec GmbH z siedzibą w Berlinie, wpisaną do Rejestru Handlowego (Handelsregister) prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy w Charlottenburgu (Amtsgericht Charlottenburg), Berlin, pod numerem HRB 98898, NIP: DE 814529349.

(3) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony internetowej.

(4) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

(5) Strona internetowa - strona internetowa prowadzona jako rynek internetowy przez BBG.

(6) BBG - Berlin Brands Group a.s. z siedzibą przy Grösslingová 6-8, 811 09 Bratysława, nr ID: 46 895 680, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejski Bratysława III

(7) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (dostarczone przez Stronę internetową), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

(8) Regulamin - niniejszy regulamin zakupu.

(9) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

(10) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

(11) Koszyk - element oprogramowania Strony internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

(12) Produkt - oferowany za pośrednictwem Strony internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

(13) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony internetowej.

Do skorzystania z uprawnień wynikających z odpowiedzialności za wady towaru (złożenia reklamacji) w zupełności wystarczy kopia dowodu zakupu – paragon lub załączona faktura, która służy jako karta gwarancyjna.W przypadku wysłania faktury w formie elektronicznej (e-mail), należy wydrukować tę fakturę i włożyć ją do paczki.Przedłożenie dowodu zakupu do celów reklamacyjnych jest wystarczające także w przypadku, gdy karta gwarancyjna została wydana, ale klient ją stracił.

III. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

(1) Adres Sprzedawcy: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Deutschland

(2) Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

(3) Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (0) 22 307 1359

(4) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

(5) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8:00 - 18:00.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

(1) Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się z asortymentu zamieszczonego na Stronie internetowej jest możliwe po założeniu konta na Stronie internetowej albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.

(2) Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

(4) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na Stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

(1) na Stronie internetowej wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub „Podgląd koszyka”;

(2) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

(3) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

(4) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i sposób wysyłki,

(5) Sprawdzić zamówienie i kliknąć przycisk “Zamów z obowiązkiem zapłaty” oraz w zależności od sposobu płatności, uzupełnić niezbędne do płatności dane i opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3.

VI. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

(1) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

(a) Przesyłka kurierska (płatność elektroniczna - przedpłata),

(b) Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność w gotówce – przy odbiorze),

(2) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

(a) Płatność poprzez PayPal

(b) Płatność za pobraniem

(c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

(d) Płatność kartą płatniczą

(e) Wykorzystanie kuponu rabatowego.

We wszystkich przypadkach dotyczących płatności, dostawa towarów do Klienta jest możliwa tylko na podstawie zaksięgowania kwoty płatności na koncie Sprzedawcy lub faktu udzielenia pozytywnej autoryzacji płatności przez usługę PayPal.

Jeśli Klient płaci cenę zakupu z wyprzedzeniem, a Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towarów Klientowi w terminie uzgodnionym w Umowie kupna lub ustalonym przez ten Regulamin, lub po uzgodnionej cenie zakupu, Sprzedawca jest zobowiązany zaoferować Klientowi zastępcze świadczenie lub opcję odstąpienia przez od umowy zakupu (anulowanie zamówienia). Klient może odstąpić od umowy zakupu lub anulować zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail. Sprzedawca zwróci zapłaconą już cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od daty doręczenia wiadomości e-mail z deklaracją o odstąpieniu od umowy zakupu lub anulowaniu zamówienia przez Klienta na wskazane przez niego konto, chyba że strony postanowią inaczej.

(3) Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na Stronie internetowej.

VII. WARUNKI DOSTAWY

Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia Klienta i dostarczenia do niego towaru najpóźniej w ciągu 30 dni, jednak standardowy czas dostawy wynosi 8-10 dni. Informacja o dostępności towarów wraz z datami dostawy jest widoczna na Stronie internetowej przy każdym produkcie. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przedłużenia terminu dostawy.

Jeżeli istnieje przeszkoda uniemożliwiająca Sprzedawcy dostarczenie towarów, informuje o tym Klienta i uzgadnia z nim szczegóły postępowania. Termin wykonania przedłuża się o czas, w którym Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych w stosunku do sprzedawcy z tej samej umowy. Sprzedawca ma prawo do częściowych dostaw towarów i usług, być może nawet przed określonym czasem dostawy. W przypadku, gdy Sprzedawca dokona dostawy towarów w kilku częściach, Klient zawsze płaci tylko jedną opłatę pocztową lub opłatę za usługę COD (płatność za pobraniem).

Cena transportu w Polsce jest zawsze podana przy każdym produkcie na Stronie internetowej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostosowania cen transportu zgodnie z parametrami towarów (wymiary, waga, właściwości). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia nie przejmie Towarów od Kuriera bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca może żądać roszczenia o odszkodowanie w wysokości rzeczywistego kosztu nieudanej próby dostawy zamówienia.

Zalecamy, aby Klient skontaktował się ze Sprzedawcą, jeśli paczka nie zostanie dostarczona w ciągu dziesięciu dni roboczych od zamówienia. Zdarza się, że z przyczyn technicznych powstałych u usługi kurierskiej, paczka jest przechowywana w magazynie firmy kurierskiej bez wiedzy klienta.

VIII. ZAPOBIEGANIE RYZYKU USZKODZENIA TOWARÓW

Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Przewoźnika, w momencie przyjęcia jej przez Klienta. Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli towarów po ich otrzymaniu i do natychmiastowej reklamacji w przypadku ich uszkodzenia. Jeśli Klient nie zgłosił szkody powstałej na towarze u kuriera doręczającego przesyłkę, ma obowiązek udokumentować wszelkie uszkodzenia przewożonych towarów i powiadomić o tym usługe kurierską pod linkiem: hhttps://www.electronic-star.pl/FAQ/, a to natychmiast po przejęciu towarów w celu uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez Przewoźnika. Klient zobowiązuje się do pełnej współpracy w trakcie trwania procesu reklamacyjnego w zakresie niezbędnym do jego ukończenia np.: przekazanie uszkodzonego towaru, opis i dokumentacja szkody, itp. W przypadku uzasadnionego roszczenia o uszkodzenie towaru przez firmę kurierską, zostaną wysłane do Klienta nowe egzemplarze uszkodzonych produktów.

IX. WARUNKI STOSOWANIA, MONTAŻU I UŻYTKOWANIA TOWARÓW

Jeśli produkt nie został dostarczony z odpowiednią instrukcją instalacji / montażu, jego instalację lub montaż może wykonać tylko odpowiednio wykwalifikowany serwis. W przypadku nieprzestrzegania warunków roszczenia reklamacyjne związane z nieprawidłowym montażem nie będą brane pod uwagę (nie dotyczy widocznych lub ukrytych wad dostarczonego towaru). Koszty związane z montażem / instalacją produktu nie są wliczone w cenę zakupu towaru, a sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług Klientowi.

X. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Anulowanie zamówienia przez Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży:

Klient ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jego wiążącym potwierdzeniem, czyli przed zawarciem umowy sprzedaży.

Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w tych przypadkach

- zamówienie nie mogło zostać zrealizowane (nieprawidłowo określony numer telefonu, niedostępny numer telefonu, Klient nie odpowiada na e-maile itp.)

- towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena dostawcy towarów znacznie się zmieniła. W takim przypadku sprzedawca natychmiast skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszych działań. W przypadku, gdy Klient zapłacił już część lub całość ceny zakupu, a zamówienie zostało anulowane przez Sprzedawcę, kwota ta zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni.

XI. GWARANCJA / PRAWO DO REKLAMACJI

Obsługa reklamacji podlega obowiązującej procedurze reklamacyjnej. Klient, podczas składania zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i z procedurą reklamacyjną, oraz że ich treść jest dla niego zrozumiała i wyraża zgodę na ich postanowienia w pełnej rozpiętości.
Dokładne warunki są określone w procedurze reklamacyjnej Sprzedawcy. Firma BBG (Berlin Brands Group a.s.) jest uprawniona do przyjmowania w imieniu Sprzedawcy - Chal-Tec GmbH, z siedzibą w Berlinie, wpisaną do Rejestru Handlowego (Handelsregister) prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy w Charlottenburgu (Amtsgericht Charlottenburg), Berlin, pod numerem HRB 98898, NIP: DE 814529349 wszystkich roszczeń dotyczących towarów, które zostały dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwą obsługą, niewłaściwym lub nieodpowiednim obchodzeniem się z towarem, użytkowaniem towaru, jego instalacją lub naprawą, a także montażem niezgodnym z instrukcją obsługi (jeśli jest dołączona) i powszechnie stosowanymi metodami. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Klienta. Roszczenia gwarancyjne dotyczą wyłącznie Klienta i nie mogą zostać przeniesione na stronę trzecią.

Gwarancja wygasa w przypadku nieuprawnionej ingerencji w przedmiot dostawy przez osobę, która nie została wyraźnie upoważniona przez sprzedawcę do dokonania interwencji.

Jeżeli Klient reklamuje zakupiony towar, Sprzedawca jest zobowiązany do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia w jej sprawie decyzji na podstawie stanu reklamowanego towaru, ale nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.

Klient traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, gdy podejmuje się naprawy sam lub z pomocą innej organizacji serwisowej, która nie jest upoważniona przez producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych. Dlatego zalecamy zgłaszanie wszystkich roszczeń za pośrednictwem sprzedawcy. Inne warunki, odstępstwa i procedury dotyczące roszczeń (gwarancyjnych i innych) są określone w aktualnej procedurze reklamacyjnej sprzedawcy.

Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:
(a) oddaniem naprawionego towaru,
(b) wymianą towaru,
(c) zwrotem ceny zakupu reklamowanego towaru,
(d) odpowiednią rekompensatą finansową z ceny towaru,
(e) odpowiednią rekompensatą finansową z ceny towaru,

Sprzedawca podejmie decyzję w sprawie roszczenia natychmiast, a w przypadkach skomplikowanych w ciągu 3 dni roboczych. W przypadkach specyficznych i uzasadnionych, zwłaszcza gdy wymagana jest złożona ocena techniczna stanu produktu, decyzja może byc podjęta z przesunięciem terminu, ale nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia. Po tym okresie konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo wymienić produkt na nowy.

Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub e-mailem, a kopia protokołu reklamacyjnego zostanie mu dostarczona wraz z towarem.

XII. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

(1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej zgodnie z § 5 Regulaminu.

(2) Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie a następnie, w razie dostępności zamówionego produktu i jego zgodności z zamówieniem, w odrębnej wiadomości potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, które zawierają co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia lub o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z załączoną fakturą sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę sprzedaży zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niepotwierdzania przyjęcia Zamówienia w sytuacji, kiedy zamówiony produkt nie jest dostępny, jego cechy nie są zgodne z zamówieniem, lub zaszła pomyłka w opisie produktu albo wskazanej cenie.

(3) W przypadku wyboru przez Klienta:
(a) płatności poprzez PayPal, przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
(b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

(4) Produkt standardowo zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w terminie 8-10 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), a w innych wypadkach najpóźniej do 30 dni od chwili potwierdzenia zamówienia, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia produktu w innym, najszybszym terminie, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności. O wystąpieniu takich okoliczności oraz o najszybszym terminie dostarczenia produktu Sprzedawca poinformuje Klienta w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu produktu spowodowane okolicznościami, na które nie ma wpływu.

(5) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

(6) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
(a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności poprzez PayPal lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
(b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

(7) Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski

(8) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

(2) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

(3) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

(4) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia w formie wiadomości email przed upływem tego terminu.

(5) Jeżeli Klient, bez wcześniejszego pisemnego odstąpienia od Umowy, nie przyjmie towaru w miejscu przez niego wskazanym i / lub w terminie uzgodnionym przez Klienta z kurierem, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na wykonanie jego części umowy (zapłata i odebranie towaru), z zastrzeżeniem, że nie wywiązanie się z niej może spowodować odstąpienie od umowy ze strony Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swojej części umowy po otrzymaniu dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odszkodowania za poniesione szkody w wysokości rzeczywistych kosztów próby dostarczenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca natychmiast odstąpi od umowy po otrzymaniu towaru od firmy transportowej.

(6) Skutki odstąpienia od Umowy:
(a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
(b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
(c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego.
(d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
(e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
(f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
(g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

(7) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
(a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
(b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
(c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
(d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
(e) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(1) Umowy zawierane za pomocą Strony internetowej zawierane są w języku polskim.

(2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez jego udostępnienie na Stronie internetowej.

(3) Konsument przed wysłaniem zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole, potwierdza, że niniejszy regulamin jest mu znany, zrozumiały i w pełnym zakresie wyraża zgodę na jego postanowienia.

(4) W kwestiach prawnych Sprzedawca podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec Spory, które mogą powstać między Sprzedawcą a Konsumentem na mocy Umowy Zakupu, będą przez obie strony w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku, gdy spór z umowy kupna nie może zostać rozwiązany za obopólną zgodą, Kupujący będący Konsumentem tzw. spór konsumencki może zgłosić doUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.
Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.