3-letnia gwarancja 14 dni na zwrot towaru

Reklamacje

Za pośrednictwem naszego formularza Online możesz podać zgłoszenie reklamacyjne lub zwrotu towaru. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć bezpośrednio pod linkiem.

 

Jeśli Twój numer faktury zaczyna 4000 ( naprzykład 4000123456) kontynuuj tu:

Formularz Online

Jeśli numer Twojej faktury zaczyna rokiem ( naprzykład 2022-1234567), kontynuuj tu:

Formularz Online

Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania przesyłek wysłanych za pobraniem do punktu odbioru.


W przypadku pytań dotyczących zwrotów prosimy o przesłanie wiadomości przez e-mail.


Nie jest możliwa wymiana za drugi produkt lub drugi kolor tego samego produktu.

Ta procedura reklamacji reguluje stosunki pomiędzy Sprzedawcą i Klientami, czyli każdą osobą, która jest kupującym towarów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.electronic-star.pl lub dokładnie w jego siedzibie, zwaną dalej „konsumentem”. Spółka Brands Made in Berlin a.s. jest uprawniona do przyjmowania w imieniu Sprzedawcy – spółki Chal-Tec GmbH, z siedzibą: Wallstrasse 16, 10179 Berlin, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Charlottenburgu, Berlin, REGON: HRB 98898, numer VAT: DE 814529349 – wszystkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących towarów, które zostały dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę.

1. Prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych

Jeśli w zakupionym towarze występuje wada, konsument ma prawo zgłosić roszczenie reklamacyjne na podstawie niezgodności z umową sprzedaży. W celu prawidłowej oceny reklamacji konieczne jest, aby reklamowane towary były czyste, kompletne, w oryginalnym opakowaniu (jeśli to możliwe) i w stanie zgodnym z przepisami dotyczącymi higieny lub ogólnie przyjętymi zasadami higieny. Konsument jest zobowiązany do używania towarów w sposób zgodny z ogólnymi zasadami, jak również warunkami użytkowania towarów zawartymi w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi, do używania i konserwacji towarów zgodnie z ich przeznaczeniem, a w przypadku towarów posiadających plomby do przestrzegania zakazu usuwania tych plomb.

2. Reklamacje

Roszczenie reklamacyjne można zgłosić na podstawie przedłożenia dowodu zakupu – paragonu lub faktury. W przypadku, gdy faktura została przekazana drogą elektroniczną, należy ją wydrukować i dołączyć do zmówienia. Przedłożenie dowodu zakupu w celu reklamacji jest wystarczające również w przypadku, gdy karta gwarancyjna została wydana, ale Klient ją stracił.

3. Obowiązki Sprzedającego

Sprzedając towary, Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności towarów z umową sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli towary są wadliwe przy przejęciu przez konsumenta, są one sprzeczne z umową sprzedaży konsumenckiej. W przypadku wad towarów, które wystąpią w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania towaru przez Klienta, uważa się, że towar miał wadę już przy sprzedaży, o ile Sprzedawca nie udowodni inaczej. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada za wadę bez konieczności sprawdzania warunków gwarancji.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli: - Konsument sam spowodował wadę towaru, - Konsument wiedział o wadzie towaru przed przyjęciem towaru, - roszczenie reklamacyjne Konsumenta jest sprzeczne z charakterem towarów, szczególnie z upływem terminu trwałości towarów, - wykazano, że roszczenie reklamacyjne jest sprzeczne z umową sprzedaży konsumenckiej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady: - z powodu których przyznano obniżkę ceny towarów, - które powstały w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia towarów, ich niewłaściwego lub nadmiernego używania lub upływu żywotności towarów, - związane z naruszeniem plomby bezpieczeństwa na towarach, - spowodowane przez ingerencję osoby nieupoważnionej w towary lub ich części.

Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone wydaniem odpowiedniego dokumentu, w którym zawarte będą następujące dane: data przyjęcia reklamacji, nazwa reklamowanego towaru, data i miejsce zakupu reklamowanego towaru i cena towaru. Decyzja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wystawiona najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Jeśli konsument nie jest zadowolony z załatwieniem reklamacji, pracownik, który rozpatrzył reklamację, skontaktuje się z odpowiednim kierownikiem, który ponownie oceni sytuację w celu znalezienia akceptowalnego rozwiązania.

4. Terminy składania reklamacji

Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność z umową sprzedaży przez okres 24 miesięcy od otrzymania towaru przez konsumenta, chyba że dłuższy okres określony jest na towarze, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej. Wszystkie produkty marki Electronic-star są objęte przedłużonym 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

W przypadku towarów używanych, Klient ze Sprzedawcą mogą uzgodnić się na krótszym okresie gwarancyjnym, jednak nie krótszym niż 12 miesięcy.

Sprzedawca może na żądanie wydać konsumentowi specjalną kartę gwarancyjną.

Do zgłoszenia roszczenia jest wystarczający dowód zakupu, faktura pełni funkcję karty gwarancyjnej.

5. Prawa konsumenta

Gdy klient jest konsumentem, w zależności od charakteru usterki przy zastosowaniu gwarancji prawnej, ma następujące prawa:

  • w przypadku usterki usuwalnej: prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia usterki, prawo do wymiany wadliwych towarów lub wadliwych części, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru usterki. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, ma prawo do adekwatnej obniżki ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • w przypadku usterki istotnej, uniemożliwiającej prawidłowe korzystanie z towarów, konsument ma prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy. Te same prawa należą do konsumenta, w przypadku usterki usuwalnej, gdy klient nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu powracających usterek lub większej ilości usterek. Za powracającą usterkę uważa się przypadek, gdy ta sama wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie, została usunięta co najmniej dwa razy w okresie gwarancyjnym i ponownie pojawiła się po raz trzeci. Większa ilość usterek jest rozumiana jako jednoczesne wystąpienie co najmniej trzech niezależnych usterek uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie towaru,
  • w przypadku innego rodzaju usterki istotnej, gdy nie jest możliwa wymiana towaru, konsument ma prawo do adekwatnej obniżki ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy sprzedaży,

Konsument wybiera sposób załatwienia reklamacji, jednocześnie natychmiast informując o swojej decyzji Sprzedawcę. Sprzedawca może wskazać na nieodpowiedni wybór konsumenta i zaproponować odpowiedni sposób (zwłaszcza w przypadku, gdy konsument wymaga usunięcia usterki, a Sprzedawca stwierdzi, że ma ona charakter nieusuwalny). Jeśli konsument nie wybierze sposobu załatwienia reklamacji, Sprzedawca wybiera go za konsumenta.

6. Reklamacja towarów używanych i wadliwych

Sprzedając używane lub wadliwe przedmioty, Sprzedawca musi wyraźnie wskazać, że towary są wadliwe lub używane. W przypadku używanych towarów Sprzedawca nie odpowiada za wady powstałe na skutek zwykłego używania, a w przypadku sprzedaży wadliwych towarów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, na które wskazano podczas zawierania umowy, albo o których, uwzględniając okoliczności zawarcia umowy sprzedaży, musiał wiedzieć.

Sprzedawca ustali sposób rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ust. § 2 lit. m) ustawy słowackiego Dz. U. natychmiast, w przypadkach skomplikowanych w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadkach uzasadnionych, zwłaszcza gdy wymagana jest złożona ocena techniczna stanu produktu, decyzja może być podjęta nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia procedury reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrywania reklamacji Sprzedawca lub wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację bezzwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozstrzygnięta później. Rozpatrzenie nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty jej złożenia. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

Jeżeli Klient wystąpił z roszczeniem reklamacyjnym w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca może rozpatrzyć reklamacje w drodze odmowy jedynie na podstawie opinii eksperta lub opinii wydanej przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę (zwaną dalej „opinią rzeczoznawcy”). Niezależnie od wyniku opinii rzeczoznawcy, Sprzedawca nie może wymagać od Klienta zapłaty za koszty ekspertyzy towarów lub innych kosztów związanych z profesjonalną oceną towarów.

Jeśli Klient złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, a Sprzedawca odrzucił ją, osoba, która była za nią odpowiedzialna, jest zobowiązana do podania w dowodzie o zamknięciu roszczenia informacji o tym, gdzie Klient może wysłać towar w celu profesjonalnej oceny. Jeśli Klient wyśle towar do rzeczoznawcy wyznaczonego w dokumencie reklamacyjnym, koszty ekspertyzy towarów oraz wszystkie inne związane z tym koszty ponosi Sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta. Jeżeli Klient na podstawie opinii rzeczoznawcy udowodni, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za reklamowaną wadę towaru, może ponowić swoje roszczenie reklamacyjne; w trakcie trwania ekspertyzy rzeczoznawcy okres gwarancyjny nie płynie. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi w ciągu 14 dni od daty ponownego zgłoszenia roszczenia wszelkie koszty poniesione w związku z wystawieniem opinii rzeczoznawcy. Powtórnie zgłoszone roszczenie reklamacyjne nie może zostać odrzucone.

do góry