Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych i Państwa prywatności są dla nas bardzo ważne. Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("GDPR") oraz słowacką ustawą o ochronie danych osobowych ("ZoOU").

1. Administrator przetwarzający dane osobowe

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

Berlin Brands Group a.s.

z siedzibą w Grösslingová 6-8, 811 09 Bratysława, Republika Słowacka

ID: 46 895 680,

spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejski Bratysława III, sekcja Sro, nr wpisu 5640/B

("BBG" lub "my").

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub pisząc na adres naszej firmy.

2. Dane osobowe

Dane osobowe są zdefiniowane w prawie jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które obejmują dane takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz inne dane, które można powiązać z konkretną osobą fizyczną.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy

3.1. Proces zakupu

Nasza firma prowadzi stronę internetową electronic-star.sk jako rynek internetowy i umożliwia Państwu zakup towarów od sprzedawców innych niż nasza firma. Za pośrednictwem naszej strony internetowej zapewniamy procesy związane z zawarciem umowy kupna, W celu zawarcia umowy kupna między Państwem a sprzedawcą zbieramy zatem dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, a mianowicie imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu. Te dane osobowe ujawniamy sprzedawcy w celu realizacji zamówienia i wypełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy kupna.

3.2. Konto użytkownika

W przypadku zakładania osobistego konta użytkownika wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także adresu i hasła. Wprowadzenie adresu lub numeru telefonu jest opcjonalne i ma na celu ułatwienie realizacji ewentualnej umowy kupna i dostawy towarów. Konto użytkownika nie może być założone, jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat. Przechowywanie danych osobowych odbywa się przez czas trwania konta użytkownika, z którego można w każdej chwili zrezygnować.

3.3. Wiadomości i spersonalizowana komunikacja

Jeśli użytkownik subskrybuje nasz newsletter i wiadomości SMS, wykorzystujemy wprowadzone przez niego dane do regularnego wysyłania newsletteru i wiadomości SMS zgodnie z wyrażoną przez niego zgodą. Ponadto gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje dotyczące newslettera (nazwa newslettera, kategoria newslettera, czas wysłania i czas otwarcia) oraz informacje o kliknięciu określonego łącza w newsletterze, abyśmy mogli wysyłać spersonalizowane reklamy i oferty. Używamy danych wprowadzonych przez użytkownika i danych konta klienta, aby przedstawiać mu indywidualne oferty i reklamy. Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera lub wiadomości SMS, kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji w swoim e-mailu lub wyślij nam wiadomość na adres [email protected].

3.4. Dane podczas korzystania z serwisu internetowego

Nasz serwer internetowy przechowuje dane dostępu do naszej strony internetowej (bez danych osobowych) w danych dziennika, tzw. plikach dziennika. Zapisywane są następujące dane: data i godzina dostępu, nazwa i adres URL żądanych danych, informacja o tym, czy żądanie zakończyło się sukcesem, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i strony internetowej, z której nastąpił dostęp. Dane te są niezbędne do korzystania ze strony (nawiązanie połączenia, transmisja danych). Dane te przechowujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów, technicznego zarządzania naszą infrastrukturą sieciową oraz optymalizacji naszych usług.

4. Do czego wykorzystujemy dane osobowe i jak długo je przechowujemy

4.1. Cele przetwarzania danych

W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • w celu obsługi procesu zakupu (niezbędne do realizacji umowy / art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);
 • w celu zarządzania Twoim kontem użytkownika, jeśli je utworzyłeś (niezbędne do wykonania umowy / art. 6 (1) (b) GDPR);
 • w celu wysyłania ankiet dotyczących satysfakcji z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej, chyba że zrezygnowałeś z ich otrzymywania za pośrednictwem linku rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected] (konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów / art. 6 (1) (f) GDPR);
 • w celu wysyłania newsletterów i innych komunikatów marketingowych, w szczególności indywidualnych rekomendacji (na podstawie udzielonej zgody / art. 6 (1) (a) GDPR);
 • w celu rozpatrywania wniosków organów publicznych i innych organów w związku z wykonywaniem ich uprawnień (niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego / art. 6 (1) (c) GDPR);
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych i księgowych (niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego / art. 6 (1) (c) GDPR);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów/art. 6 (1) (f) GDPR);
 • w postępowaniach przed organami rządowymi i innymi organami kontrolującymi naszą działalność, w celu dochodzenia roszczeń wobec nas i obrony przed wniesionymi przeciwko nam roszczeniami (niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów/art. 6 (1) (f) GDPR).
 • 4.2. Przechowywanie danych osobowych

  Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dlatego też przechowujemy dane osobowe dotyczące Twojego konta użytkownika tak długo, jak długo masz założone konto, ponieważ jest to konieczne, abyśmy mogli obsługiwać konto dla Ciebie.

  W niektórych przypadkach okres przechowywania danych osobowych jest ustalany zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności okresy przechowywania dla celów biznesowych lub podatkowych). W przypadkach, gdy za pośrednictwem naszej strony internetowej została zawarta umowa kupna, przechowujemy dane osobowe przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń prawnych w związku z zawarciem umowy.

  W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych na Twój adres e-mail lub w innych przypadkach, gdy udzieliłeś nam zgody, będziemy przechowywać te dane do czasu wycofania tej zgody. W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przetwarzamy je do czasu ustania przyczyny ich przetwarzania.

  Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są domyślnie usuwane. Co do zasady jednak, nawet jeśli jedna z przyczyn przetwarzania przestanie obowiązywać, nie musi to oznaczać, że przestaniemy zatrzymywać Państwa dane osobowe. Dzieje się tak dlatego, że możemy, a czasem musimy przetwarzać te dane osobowe w innym celu, z inną podstawą prawną.

  5. Ujawnianie danych stronom trzecim

  W związku z tym, że nasza strona internetowa służy do sprzedaży przez osoby trzecie, ujawniamy dane osobowe związane ze sprzedażą sprzedawcom, którzy działają jako niezależni administratorzy i dalej przetwarzają dane osobowe w związku z zawartą przez Państwa umową kupna, a także w innych celach i na warunkach, które sami określają. Jednocześnie sprzedawcy mogą ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim - innym odbiorcom - firmom logistycznym lub dostawcom usług płatniczych.

  Wyłącznym sprzedawcą jest obecnie firma Chal-Tec GmbH z siedzibą przy Wallstraße , D- 10179 Berlin, Republika Federalna Niemiec, Rejestr Handlowy: HRB 98898, Sąd Rejonowy Charlottenburg (Berlin), W związku z umowami kupna zawartymi z firmą Chal-Tec GmbH informujemy, że nasza firma, jako jej agent, przetwarza Państwa dane osobowe w ramach obsługi klienta i rozpatrywania roszczeń związanych z realizacją zawartej z Państwem umowy kupna.

  Z wyjątkiem dealerów, ujawniamy dane osobowe w następujących przypadkach:

 • W celu wypełnienia zobowiązań prawnych, żądań rządowych i innych, dochodzenia lub obrony roszczeń lub postępowań, gdy inne osoby dochodzą roszczeń wobec nas, a kategorie osób trzecich, którym ujawniamy dane osobowe z tych powodów, obejmują na przykład sądy, organy rządowe i inne organy właściwe do sprawowania kontroli nad naszą działalnością, rozstrzygania sporów lub wykonywania wyroków, lub naszych doradców prawnych i księgowych oraz audytorów.
 • Państwa dane osobowe są przechowywane przez niektórych naszych dostawców, którzy przetwarzają je dla nas, na nasze polecenie i zgodnie z niniejszym dokumentem. Stosują oni przy tym wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Państwa danym osobowym wymaganą ochronę. Należą do nich następujące kategorie odbiorców, w szczególności dostawcy usług technicznych lub infrastruktury komputerowej (w tym Chal-Tec GmbH), dostawcy usług IT, twórcy naszych aplikacji oprogramowania oraz dostawcy usług aplikacji biurowych online.
 • Współpracujemy również z partnerami, którzy zapewniają nam usługi analityczne i reklamowe. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, umieszczać nasze reklamy w sieci i mierzyć ich skuteczność.
 • 6. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Staramy się przetwarzać dane osobowe z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby były one chronione, a przede wszystkim niedostępne dla osób nieuprawnionych. W tym kontekście wyraźnie zwracamy uwagę na to, że w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych. Dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy dostarczenie ich pocztą.

  W celu jak najlepszej ochrony danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które stale optymalizujemy zgodnie z postępem technologicznym.

  7. Przekazanie do państw trzecich

  Nie przekazujemy aktywnie Twoich danych osobowych do państw trzecich poza UE. Jednak niektórzy partnerzy, z którymi współpracujemy przy przetwarzaniu danych osobowych, dokonują takich transferów, w szczególności do USA, dla których Komisja nie wydała decyzji o adekwatności. Warunkiem przekazania danych do USA jest zatem zgoda użytkownika lub spełnienie innych wymogów GDPR. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

  8. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

  W odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z obowiązującym prawem:

 • Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 (3) GDPR).
 • Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane (art. 15 GDPR).
 • Mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych (art. 16, 17 GDPR).
 • Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku niedopuszczalnego przetwarzania (art. 18 GDPR).
 • W przypadku, gdy nastąpiło sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do powiadomienia o tym fakcie wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe (art. 19 GDPR).
 • Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które zebraliśmy na podstawie umowy lub na podstawie zgody w ustrukturyzowanym formacie oraz mają Państwo prawo do tego, abyśmy na Państwa życzenie przekazali te dane stronie trzeciej (art. 20 GDPR).
 • Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych przypadkach (art. 21 GDPR).
 • W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w związku z potwierdzeniem, sprostowaniem, ograniczeniem przetwarzania lub usunięciem danych osobowych, a także w przypadku wycofania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt lub napisanie do nas na adres wymieniony w punkcie 1.

  Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszą firmę narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do naszego głównego organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, którego dane kontaktowe znajdziesz tutaj .

  9. Wykaz plików cookie

  Logowanie
  Wpisz tutaj swój adres e-mail.
  Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.
  Logowanie
  Wpisz tutaj swój adres e-mail.
  Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.