WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY ELECTRONIC-STAR.PL

1. Ważność Regulaminu.

a.) Niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej electronic-star.pl (zwane dalej "Warunkami korzystania") jako ogólne warunki regulują korzystanie ze strony internetowej www.electronic-star.pl (zwanej dalej "Stroną") i związanych z nią usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności funkcjonowania rynku internetowego (zwanych dalej "Usługami").

b.) W związku z tym, że Serwis jest prowadzony na stronie internetowej przez Berlin Brands Group a.s. z siedzibą przy Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, ID No.: 46 895 680, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sąd Miejski Bratysława III, Section Sro, Insert No. 5640/B (zwana dalej "BBG") rynek internetowy, na którym osoby fizyczne i prawne jako sprzedawcy mogą oferować towary do sprzedaży innym osobom fizycznym lub prawnym jako kupującym (zwanym dalej "kupującymi" lub "użytkownikami").Niektóre funkcje Strony i świadczonych Usług mogą wymagać rejestracji konta użytkownika.

c.) BBG nie oferuje żadnych towarów za pośrednictwem strony internetowej, ani nie jest stroną żadnego stosunku umownego dotyczącego sprzedaży towarów, przy czym stosowna umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie pomiędzy sprzedającym a użytkownikiem strony internetowej w charakterze kupującego, zgodnie z warunkami sprzedającego.

d.) BBG umożliwia Sprzedającym oferowanie sprzedaży za pośrednictwem Strony według ich uznania. Obecnie tym Sprzedającym jest wyłącznie Chal-tec GmbH, z siedzibą przy Wallstraße , D- 10179 Berlin, Republika Federalna Niemiec, Rejestr Handlowy: HRB 98898, Sąd Rejonowy Charlottenburg (Berlin), NIP Niemcy: DE 814529349, numer VAT Republiki Słowackiej: SK4020383257, WEEE-No.: DE 46906833. Jeżeli BBG zdecyduje się na rozszerzenie grona sprzedawców, to dla danego towaru oferowanego za pośrednictwem Strony Internetowej zostanie wskazany odpowiedni sprzedawca, a kupujący będzie miał zawsze możliwość zapoznania się i zaakceptowania jego warunków przed wiążącym potwierdzeniem swojego zamówienia.

e.) BBG promuje Usługi i w tym celu udostępnia osobom trzecim oferty i treści zamieszczone w Serwisie w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z promocją sprzedaży towarów oferowanych w Serwisie, w tym poprzez wyświetlanie ofert i treści Sprzedawców na stronach porównywarek cenowych lub umieszczanie reklam w serwisach lub aplikacjach osób trzecich.

f.) BBG może uzależnić korzystanie z Usług lub poszczególnych funkcji Usług lub zakres korzystania z poszczególnych funkcji od spełnienia określonych warunków, takich jak weryfikacja informacji rejestracyjnych, długość korzystania, rodzaj konta (prywatne/komercyjne), status profilu ratingowego, historia płatności lub przedstawienie określonych dowodów (np. dowód tożsamości, dowód zakupu, dowód płatności lub dowód własności). W szczególności BBG może w pewnych okolicznościach ograniczyć aktywność zakupową użytkownika, m.in. poprzez uzależnienie oferty od dodatkowych wymogów, takich jak uprzednia weryfikacja.

g.) Możliwość korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług jest ograniczona przez istniejący i aktualny stan technologii i infrastruktury technicznej BBG. BBG może czasowo ograniczyć działanie Strony Internetowej i świadczenie Usług, jeżeli jest to konieczne ze względu na ograniczenia przepustowości, bezpieczeństwo lub integralność serwera, lub jeżeli jest to wymagane do utrzymania systemów lub wdrożenia środków technicznych, lub w celu umożliwienia prawidłowego lub lepszego świadczenia Usług Electronic-star. Jeżeli nieprzewidziana awaria systemu uniemożliwia korzystanie z Usług Electronic-star przez dłuższy czas, BBG może powiadomić o tym użytkowników w odpowiedni sposób.

2. Rejestracja konta użytkownika

a.) W związku z korzystaniem przez Państwa z Usług, BBG umożliwia Państwu rejestrację jako użytkownik. Rejestracja odbywa się poprzez utworzenie konta użytkownika i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także uznanie Polityki Prywatności.

b.) Rejestracja jest dozwolona wyłącznie dla osób fizycznych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą tworzyć konta użytkownika ani rejestrować się w celu korzystania z Usług.

c.) Użytkownik musi podać kompletne i poprawne informacje w ramach rejestracji. W przypadku zmiany informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji, użytkownik musi niezwłocznie zaktualizować informacje na swoim koncie użytkownika. Użytkownicy muszą zachować poufność swoich haseł i starannie zabezpieczyć dostęp do swojego konta, a także niezwłocznie poinformować BBG, jeśli istnieją przesłanki, że ich konto zostało niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie.

d.) Konto użytkownika jest niezbywalne. BBG zastrzega sobie prawo do usunięcia kont, które nie zawierają kompletnych danych lub jeśli wprowadzone dane po upływie odpowiedniego czasu okażą się fałszywe. To samo dotyczy kont użytkowników, które przez dłuższy czas nie były używane. BBG poinformuje użytkownika w odpowiednim czasie przed usunięciem takich kont. W przypadku późniejszego ponownego użycia konta nie zostanie ono usunięte. Użytkownik ma również prawo w każdej chwili zażądać od BBG usunięcia konta użytkownika.

e.) W związku z usunięciem konta użytkownika, dane przekazane przez danego użytkownika lub wygenerowane w wyniku korzystania z Usług zostaną usunięte. Niezależnie od powyższego BBG może jednak zachować takie dane po zakończeniu korzystania z Usług, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli ma w tym uzasadniony interes. Zbiorcze dane generowane w wyniku korzystania (np. statystyki sprzedaży) będą z reguły przechowywane po zakończeniu umowy.

f) BBG udostępnia informacje o użytkowniku osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia Usług (na przykład w przypadku reklamy i marketingu Usług za pośrednictwem osób trzecich) lub gdy BBG jest do tego prawnie lub umownie upoważniony.

3. Korzystanie z witryny i usług

a.) Zabronione jest oferowanie lub reklamowanie na Stronie towarów, których oferowanie, sprzedaż lub zakup narusza prawo, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. BBG zastrzega sobie prawo do uzależnienia sprzedaży niektórych przedmiotów od spełnienia warunków wykraczających poza obowiązki nałożone przepisami prawa. Powyższe zasady dotyczą również treści wprowadzanych na Stronę przez użytkowników.

b.) Strona internetowa umożliwia użytkownikom sortowanie wyników wyszukiwania w oparciu o różne kryteria. Jeżeli użytkownik nie dokona wyboru, ranking wyników wyszukiwania opiera się między innymi na następujących głównych parametrach: (i) lokalizacji użytkownika, zapytaniu do wyszukiwarki, stronie, na której użytkownik dokonuje wyszukiwania oraz historii wyszukiwania użytkownika, (ii) lokalizacji przedmiotu, formacie oferty, cenie, kosztach wysyłki, polityce zwrotów, liczbie sprzedaży danego przedmiotu oraz adekwatności do zapytania do wyszukiwarki, (iii) liczbie ofert pasujących do zapytania do wyszukiwarki kupującego oraz (iv) liczbie wyszukiwań danego przedmiotu.

c.) Użytkownikom nie wolno blokować, nadpisywać lub modyfikować treści publikowanych w Serwisie ani w inny sposób bezprawnie i bezzasadnie ingerować w Usługi, zwłaszcza jeśli mogłoby to spowodować nieuzasadnione obciążenie infrastruktury BBG.

d.) Użytkownicy jako kupujący przyjmują do wiadomości, że BBG nie jest stroną stosunków prawnych związanych ze sprzedażą towarów przez sprzedawców, które są oferowane na stronie internetowej, przy czym przedumowne, umowne, jak również ewentualne pozaumowne stosunki umowne powstają wyłącznie w stosunku do sprzedawcy, przy czym sprzedaż odbywa się na warunkach określonych przez sprzedawcę. W związku z procesem zakupu BBG działa jako podwykonawca Sprzedawcy na podstawie stosunku umownego ze Sprzedawcą i w zakresie określonym warunkami poprzedzającymi może reprezentować Sprzedawcę w wykonywaniu niektórych jego praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego z Kupującym.

4. Przepisy końcowe

a.) BBG odpowiada wobec Użytkowników za szkody poniesione przez nich w wyniku naruszenia obowiązków spowodowanego umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, za te obowiązki, na których wykonaniu Użytkownik może w uzasadniony sposób polegać w związku z realizacją zobowiązań BBG wynikających z niniejszego Regulaminu i do wysokości normalnych, przewidywalnych szkód. Wszelka dalsza odpowiedzialność BBG jest wyłączona.

b.) BBG jest uprawniony do korzystania z usług osób trzecich w celu wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i wykonywania praw BBG z niego wynikających.

c.) BBG może w każdej chwili jednostronnie zmienić niniejszy Regulamin, o czym poinformuje Zarejestrowanych Użytkowników.

d.) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez najbliższe mu treściowo i merytorycznie postanowienie ustawowe.

f.) Wszelka komunikacja związana z realizacją praw Użytkownika wynikających z niniejszego Regulaminu musi mieć formę pisemną w stosunku do BBG, za którą uważa się również pocztę elektroniczną.

g.) Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Republiki Słowackiej. W przypadku użytkowników, którzy są jednocześnie konsumentami zamieszkałymi w UE, obowiązujące przepisy prawa ochrony konsumentów państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje konsument, mają dodatkowo zastosowanie, jeśli są one korzystniejsze dla konsumenta niż przepisy prawa słowackiego.

h.) W przypadku użytkowników nie będących konsumentami do rozstrzygania wszelkich sporów związanych ze stosunkiem prawnym regulowanym niniejszym Regulaminem właściwy jest wyłącznie sąd Republiki Słowackiej wskazany przez siedzibę BBG. W przypadku użytkowników będących konsumentami, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania użytkownika

Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.
Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.